تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
«تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 57/97 » خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان مجاز دعوت می شود که از ساعت 15 روز یکشنبه 25/1/98 لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-      شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000003

2-      محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اوراق مشارکت سررسید سال 1400

3-      مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 516,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4-      محل تحویل کالا : انبار امور آبفا بوشهر

5-      مدت قرارداد 2 ماه جهت تحویل کالا و 4 ماه جهت نصب آن می باشد.

6-      قیمت خرید اسناد مناقصه 300,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

7-      آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 8/2/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 8/2/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

8-      پاکتها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 9/2/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

9-      هزینه درج آگهی در چهار نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد، بارگیری، حمل, نصب، تخلیه، کنترل و بازرسی کالا به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-   پیشنهاد دهنده می بایست مالیات ، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

11-   کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوی مناقصه گر و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.

12-   به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13-   رعایت قرار دادن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف »، اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته شده، پروانه کاربرد علامت استاندارد ( در صورت شمول ) ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی (مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز)، گواهی مؤدیان مالیاتی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن) و کاتالوگها پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز آن پاکت « ج » الزامی می باشد.

14-   کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

15-   مدت اعتبار پیشنهادها بایستی حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و بدون هیچ مکاتبه دیگری برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

16-    به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

17-   سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
10310000000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/01/28
تاریخ آگهی :
1398/01/25
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal