تغییر سایز متن
-
+
رونق تولید
«تجدید 3 آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 21/97» خرید لوازم یدکی الکتروموتور

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یدکی الکتروموتور مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می شود که از ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 21/12/97 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 28/12/97 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-      شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000112

2-      محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اوراق مشارکت سررسید سال 1400

3-      مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1,750,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

4-      محل تحویل کالا : ایستگاه پمپاژ شبانکاره

5-      مدت قرارداد : 3 ماه

6-      قیمت خرید اسناد 300,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

7-      آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 2/2/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 2/2/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد .

8-      پاکتها در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 3/2/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

9-      هزینه درج آگهی در هشت نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد ، حمل ، تخلیه ، بارگیری ، کنترل و بازرسی کالا به عهده برنده مناقصه می باشد .

10-   کالای تحویلی بایستی دارای دو سال گارانتی از زمان نصب و راه اندازی باشد .

11-   پیشنهاد دهنده می بایست مالیات ، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد .

12-   کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوی پیمانکار و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

13-   به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14-   رعایت قرار دادن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، پروانه کاربرد علامت استاندارد ( در صورت شمول ) ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز )  ، گواهی مؤدیان مالیاتی ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرین سال مالی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) و کاتالوگها در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز آن در پاکت « ج » الزامی می باشد .

15-   کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

16-   مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه

17-    به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

18-   سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
35000000000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/28
تاریخ آگهی :
1397/12/21
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal