تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
« تجدید 3 آگهی مناقصه عمومی شماره 22/97 » خرید لوازم یدکی پمپ

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یدکی پمپ مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می شود که از ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 21/12/97 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 28/12/97 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-      شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000113

2-      محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اوراق مشارکت سررسید سال 1400

3-      مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 500,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4-      محل تحویل کالا : ایستگاه پمپاژ شبانکاره

5-      مدت قرارداد : 3 ماه

6-      قیمت خرید اسناد 300,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

7-      آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 2/2/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 2/2/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد .

8-      پاکتها در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 3/2/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

9-      هزینه درج آگهی در هشت نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد ، حمل ، تخلیه ، بارگیری ، کنترل و بازرسی کالا به عهده برنده مناقصه می باشد .

10-   کالای تحویلی بایستی دارای دو سال گارانتی از زمان نصب و راه اندازی باشد.

11-   پیشنهاد دهنده می بایست مالیات ، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

12-   کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوی پیمانکار و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.

13-   به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14-   رعایت قرار دادن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف »، اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته شده، پروانه کاربرد علامت استاندارد ( در صورت شمول ) ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی (مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز)، گواهی مؤدیان مالیاتی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن) و کاتالوگها در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز آن در پاکت « ج » الزامی می باشد.

15-   کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

16-   مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه

17-    به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

18-   سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
10000000000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/28
تاریخ آگهی :
1397/12/21
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal