تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
«آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 54/97» خرید 3384 متر لوله پلی اتیلن به قطر 630 میلی متر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید 3384 متر لوله پلی اتیلن به قطر 630 میلی متر مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان دعوت می شود که از ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 21/12/97 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 28/12/97 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-     شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000110

2-     محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزا 718 و سررسید 25/5/1400

3-     مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2,466,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4-     محل تحویل کالا : ایستگاه پمپاژ L بوشهر

5-     مدت قرارداد 4 ماه می باشد و ارسال کالا بایستی بر اساس برنامه زمانبندی که از طرف کارفرما ابلاغ می گردد صورت گیرد .

6-     قیمت خرید اسناد مناقصه 300,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

7-     آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 31/1/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 31/1/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

8-     پاکتها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 2/2/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

9-     هزینه درج آگهی در دو نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد، بارگیری، حمل، تخلیه، کنترل و بازرسی کالا به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-  پیشنهاد دهنده می بایست مالیات ، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

11-  کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوی مناقصه گر و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.

12-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13-  رعایت قرار دادن اسناد ارزیابی کیفی ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرین سال مالی , گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی و مستندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرین سال مالی , گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت « ج » الزامی می باشد .

14-  مناقصه گر می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

15-  کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

16-  مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

17-   به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

18-  سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
49318416000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/28
تاریخ آگهی :
1397/12/21
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal