تغییر سایز متن
-
+
رونق تولید
« آگهی فراخوان عمومی شماره 47/97 » عملیات تکمیلی خطوط انتقال رفت و برگشت مخزن شهر ریز

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد عملیات تکمیلی خطوط انتقال رفت و برگشت مخزن شهر ریز را که بر اساس فهرست بهای پایه سال 97 به مبلغ تقریبی 31.576.351.372 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 5 هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 14/12/97 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 28/12/97 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و فنی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                 شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000104

2-                 محل اجرا : شهرستان جم شهر ریز

3-                 مدت اجرا : 5 ماه

4-                 قیمت خرید اسناد 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

5-                 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1,579,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

6-                 محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی – اوراق مشارکت سررسید سال 1400

7-                 هزینه درج آگهی در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

8-                 رعایت قرار دادن اسناد ارزیابی کیفی ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرین سال مالی , گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی و مستندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرین سال مالی , گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت « ج » الزامی می باشد .

9-                 آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 27/1/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 27/1/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

10-              پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

11-             پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

12-              کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

13-             مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

14-               به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

15-              سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

دفتر قراردادها

                                                                                شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
آب
مبلغ برآورد :
31576351372
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/28
تاریخ آگهی :
1397/12/14
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal