تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
«تجدید آگهی فراخوان عمومی شماره 39/97» شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب مجتمع مسکونی پرگان شهر برازجان

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب مجتمع مسکونی پرگان شهر برازجان را که بر اساس فهرست بهای پایه سال 97 به مبلغ تقریبی 3,689,430,809 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 5 هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 2/12/97 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 7/12/97 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                 شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000094

2-                 محل اجرا : شهرستان دشتستان

3-                 مدت اجرا : 3 ماه

4-                 دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

5-                 قیمت خرید اسناد 300,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

6-                 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 185,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

7-                 محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی - اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزا 713 سررسید 18/5/1400

8-                 هزینه درج آگهی در چهار نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

9-                 رعایت قرار دادن اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت « ج » الزامی می باشد .

10-             آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 22/12/97 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 22/12/97 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

11-             پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 25/12/97 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

12-            پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

13-             کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

14-            مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

15-              به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

16-             سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

                                                                                شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
آب
مبلغ برآورد :
3689430809
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/07
تاریخ آگهی :
1397/12/02
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal