نام و نام خانوادگی:شماره تماس:
1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟2- نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟3- نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری با شما داشته اند را بیان فرمایید.4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را بیان فرمایید.5- آیا خدمت مورد نظر در زمان مقرر انجام شده است؟6- چنانچه درخواست خلاق مقررات از جنابعالی شده است، لطفا آن را بیان فرمایید (با ذکر مورد و فرد مورد نظر).7- لطفا نظرات و پیشنهادات ارزنده ی خود را برای اطلاح امور در زیر بنویسید.
فرم نظرسنجی از ارباب رجوعدر صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید. اطلاعات خصوصی شما پیش ما محفوظ می ماند